ป้อมฮวาซ็อง

สำหรับคนที่คิดจะไปทัวร์เกาหลีเพราะต้องการชื่นชมผลงานทางด้านศิลปะวัฒนะธรรมแล้วล่ะก็ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ต้องเป็นที่ชื่นชอบจนถึงขนาดว่าต้องบรรจุอยู่ในโปรแกรมทัวร์เกาหลีของทุกๆท่านอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าสถานที่ที่ว่านี้หาใช่อะไรที่ไหนหากแต่เป็น “ป้อมฮวาซ็อง” นั่นเอง ป้อมฮวาซ็องนั้นถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งโดยป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองซูว็อน ทางตอนใต้ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ป้อมฮวาซ็องนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1794-1796 โดยพระเจ้าจองโจซึ่งพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 22 ของราชอาณาจักรโชซ็อน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างขณะนั้นคือเพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายจังฮอน (องค์ชายซาโด) องค์รัชทายาทที่ถูกพระอัยกาเจ้าของพระองค์ซึ่งก็คือพระเจ้ายองโจลงพระราชอาญาด้วยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าวและให้อดข้าวอดน้ำจนทำให้องค์ชายจังฮอนสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าวในวันที่ 7 ความสำคัญของป้อมฮวาซ็องแห่งนี้ที่นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์เกาหลีและได้มีโอกาสไปเยือนควรรับทราบไว้ก็คือป้อมฮวาซ็องนี้เป็นป้อมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 ในปีพ.ศ. 2528  ที่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยป้อมฮวาซ็องนี้ถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งที่ช่วยในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาทั้งในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนรวมไปถึงการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลกอันทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมอีกด้วย (iii) – เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว